0
0,00 $

Nie masz produktów w koszyku.

+48 58 761 54 20
0
0,00 $

Nie masz produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNISYSTEM.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.unisystem.pl prowadzony jest przez spółkę UNISYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553097, NIP 5842741076, REGON 361255803, adres poczty elektronicznej: order@unisystem.pl.
  • 1.2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Wyjątek stawowi pkt 8 Regulaminu, który odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców.
  • 1.3. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane podczas realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsumenci, których dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę mają prawo do wglądu w ich treść oraz do ich aktualizacji i poprawiania.
  • 1.4. Użyte w Regulaminie pojęcia oraz ich definicje:
  • 1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • 1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta w panelu klienta.
  • 1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka, oraz określenie warunków umowy sprzedaży, włączając w to sposób dostawy i płatności.
  • 1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Wszystkie wymienione podmioty stają się ‘klientem’, gdy zawarły lub zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
  • 1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • 1.4.6. KONTO W E-SKLEPIE– usługa elektroniczna będąca zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, gdzie gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
  • 1.4.7. NEWSLETTER – elektroniczna forma biuletynu zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w e-sklepie, rozsyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Usługodawcę do Usługobiorców, którzy wyrazili stosowną zgodę.
  • 1.4.8. PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
  • 1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • 1.4.10. SKLEP INTERNETOWY (E-SKLEP) – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.unisystem.pl.
  • 1.4.11. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – spółka UNISYSTEM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku (ul. Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553097, NIP 5842741076, REGON 361255803, adres poczty elektronicznej: order@unisystem.pl.
  • 1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • 1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • 1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • 1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  • 1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  • 2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  • 2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:
   • a) w przypadku klientów indywidulanych -imię i nazwisko, e-mail, hasło
   • b) w przypadku przedsiębiorców - imię i nazwisko, e-mail, numer NIP, nazwa firmy, hasło
  • 2.1.1.1. Konto – usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie przez nieoznaczony czas. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: order@unisystem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk.
  • 2.1.2. Formularz Zamówienia –dodanie przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym jest momentem rozpoczęcia korzystania z Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięcia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  • 2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  • 2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wpisaniu w stopce na stronie główniej w polu „Zapisz się do naszego newslettera” imienia oraz adresu email, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
  • 2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez zalogowanie się do Panelu Klienta, otworzenie zakładki „Panel konta”, kliknięcie na „Newsletter” oraz odznaczenie „Ogólny newsletter” lub powiadomienie mailowe na adres order@unisystem.pl.
  • 2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.
  • 2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  • 3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  • 3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest zgodnie z wyborem Klienta w złotych polskich (PLN), dolarach amerykańskich (USD) albo euro (EUR) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • 3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
  • 3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  • 3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie zakładania konta adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  • 3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY PRODUKT
  • 4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • 4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • 4.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • 4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU oraz PayPal
  • 4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów PayU lub PayPal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:
  • 4.1.4.1.1. PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, kapitał zakładowy 4 944 000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:7792308495, REGON: 300523444.
  • 4.1.4.1.2. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luksemburg pod numerem B 118 349).
  • 4.2. Termin płatności:
  • 4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
  • 4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  • 5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego (pole Centrum pomocy, Wysyłka i dostawa) oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • 5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  • 5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • 5.3.1. Przesyłka kurierska.
  • 5.3.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.
  • 5.3.3 Przesyłka kurierska na koszt zamawiającego.
  • 5.4. Przewidywany termin dostawy Produktu do Klienta wynosi dla przesyłek krajowych jeden dzień roboczy, natomiast dla przesyłek zagranicznych unijnych 2 - 5 dni roboczych w zależności od wybranego rodzaju transportu oraz obszaru doręczenia. Termin wysyłek poza Unię Europejską jest ustalany indywidualnie. Jeśli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, termin ten jest obowiązujący. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Stałe ceny przesyłek podane w momencie zamawiania towaru przez nasz sklep internetowy obowiązują tylko na produkty standardowe możliwe do zakupienia bezpośrednio online. Ceny wysyłek dla produktów oznaczonych jako „konfigurowalne” są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • 5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • 5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • 5.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin (w zależności od stanów magazynowych). W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • 5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • 5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
  • 6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  • 6.2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:
  • 6.2.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta po zalogowaniu lub bez logowania klikając na pole „Reklamacje” znajdujące się w stopce strony internetowej.
  • 6.2.2. Składając reklamację Usługobiorca uzupełnia elektroniczny Formularz reklamacji podając: (1) dane kontaktowe składającego reklamację, (2) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności kod produktu oraz opis wady i ilość wadliwych sztuk – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • 6.2.3. Po wypełnieniu formularza reklamacji i kliknięciu „Wyślij” pojawi się komunikat, że wysłano reklamację oraz link do wypełnionego formularza. Plik ten zostanie również wysłany na adres email. Należy go wydrukować oraz dołączyć do przesyłki z reklamowanym towarem. Reklamacje bez wydrukowanego i załączonego formularza nie będą uznawane.
  • 6.2.4. Klient jest obowiązany na swój koszt dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Nowy Świat 36, 80-299 Gdańsk.
  • 6.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  • 6.4. Na mocy art. 558§1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta w zakresie zawartych umów sprzedaży rzeczy zostaje wyłączona. Wyłączenie rękojmi nie ma zastosowania w przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument (klient indywidualny).
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • 7.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących konsumentami.
  • 7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone:
  • 7.2.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: order@unisystem.pl;
  • 7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • 7.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • 7.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  • 7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  • 7.5. Sprzedawca ma obowiązek najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • 7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
  • 7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • 7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • 7.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • 7.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • 7.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  • 7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • 7.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  • 8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
  • 8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  • 8.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • 8.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  • 8.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  • 8.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  • 8.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  • 8.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim.
  • 9.2. Zmiana Regulaminu:
  • 9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • 9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • 9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  • 9.3 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. Zapis ten obowiązuje klientów będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami.
  • 9.4 Prawem właściwym dla zawieranych umów sprzedaży będzie prawo polskie.
  • 9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.